Objednajte sa ONLINE

Úvod

Tento dokument predstavuje Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MEDANTE Clinic, s.r.o., so sídlom Podpriehradná 3A, Bratislava 821 07, Slovenská republika, IČO: 47 187 743, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 89678/B (ďalej ako „Spoločnosť“), ktoré upravujú právne vzťahy týkajúce sa poskytovania zdravotníckych služieb a nemedicínskych nadštandardných služieb Spoločnosťou Klientovi (ďalej ako „VOP“).

Účelom týchto VOP je taktiež úprava základných pravidiel pre poskytovanie Služieb zdravotnej starostlivosti a nemedicínskych nadštandardných služieb Klientom, v rámci čoho sa vymedzujú práva a povinnosti Klienta a Spoločnosti.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Dohody a Dohody (zmluvy) o nemedicínskych nadštandardných službách Spoločnosťou Klientovi. V prípade rozporu medzi ustanoveniami v Dohode alebo Dohode o nemedicínskych nadštandardných službách uzatvorenej medzi Klientom a Spoločnosťou a týmito VOP, majú prednosť ustanovenia uvedené v Dohode alebo Dohode o nemedicínskych nadštandardných službách. 

Predtým, ako Klient začne využívať služby Spoločnosti, je povinný si pozorne prečítať tieto VOP. Ak Klient nesúhlasí s týmito VOP, nie je oprávnený využívať služby Spoločnosti.

Objednaním akejkoľvek Služby alebo nemedicínskych nadštandardných služieb Klient vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah Spoločnosti a Klienta vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v Dohode, Dohode o nemedicínskych nadštandardných službách, alebo týchto VOP uvedené inak.

1. Základné pojmy

Nasledujúce pojmy majú na účely týchto VOP, a ak nie je osobitne dohodnuté inak, nasledujúci význam:

1.1 Cenník – znamená zoznam cien za Služby a nemedicínske nadštandardné služby. Aktuálny cenník je zverejnený na webovom sídle Spoločnosti www.medante.sk .

1.2 Dohoda
znamená dohoda uzatvorená medzi Spoločnosťou a Klientom, ktorej predmetom je poskytnutie Služieb zo strany Spoločnosti Klientovi, vrátane jednorázovej návštevy Spoločnosti Klientom;

1.3 Dohoda o nemedicínskych nadštandardných službách v ambulanciách všeobecného lekára/ pediatra, gynekológa a ostatných špecializovaných ambulanciách znamená dohoda uzatvorená medzi Spoločnosťou a Klientom, ktorej predmetom je poskytnutie nemedicínskych nadštandardných služieb zo strany Spoločnosti Klientovi s ročnou platbou. 

1.4 Kontaktné údaje sú uvedené na webe spoločnosti 

1.5 Klient znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorej Spoločnosť poskytuje Zdravotnú starostlivosť alebo nemedicínske nadštandardné služby a ktorá vstúpila súhlasom s týmito VOP do Právneho vzťahu so Spoločnosťou;

1.6 Nemedicínske nadštandardné služby sú najmä nie však výlučne tieto služby:

komplexný manažment klienta:

 • 12h denne služby recepcie, telefonické, emailové
 • sms/ emailová notifikácia termínu návštevy
 • možnosť objednania sa na akútne vyšetrenie prostredníctvom nášho webu
 • zosúladenie vyšetrení u našich špecialistov
 • nadštandardný čas na jedno vyšetrenie do 60 minút (podľa typu vyšetrenia)
 • celostný prístup k pacientovi
 • konziliárna spolupráca lekárov so špecialistami
 • spolupráca lekárov s terapeutmi podporných celostných modalít

ďalšie služby:

 • služba "Nájdeme vám špecialistu", ktorého nemáme v tíme
 • služba "Interné Second opinion" - MEDANTE všeobecných lekárov
 • nadštandardné prístrojové vybavenie ambulancií
 • oddelené čakárne pre infekčných pacientov
 • antigénové a PCR testovania v ordinácii
 • centrálny informačný systém, ktorý prepája všetky ambulancie polikliniky
 • free wifi pripojenie v priestoroch polikliniky a klimatizované priestory polikliniky
 • bezplatné parkovanie priamo pred poliklinikou

Komunikácia možná aj v inom jazyku ako slovenskom (líši sa v závislosti od lekára)

1.7 Ordinačné hodiny znamenajú časové obdobie, v ktorom Spoločnosť poskytuje Zdravotnú starostlivosť Klientovi a sú zverejnené na webových stránkach spoločnosti. Služby recepcie Spoločnosti sú dostupné od 7:00 do 19:00 od pondelka do štvrtka a od 7:00 do 16:00 v piatok. Počas víkendov a sviatkov je Spoločnosť zatvorená a služby neposkytuje.

1.8 Ošetrujúci zdravotnícky pracovník znamená zdravotnícky pracovník určený Spoločnosťou na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti Klientovi. Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka vykonáva lekár alebo zubný lekár a sestra alebo pôrodná asistentka;

1.9 Právny vzťah znamená právny vzťah, ktorý za podmienky súhlasu s týmito VOP vzniká medzi Spoločnosťou a Klientom na základe príslušných ustanovení § 12 Zákona o zdravotnej starostlivosti, na základe uzatvorenej Dohody alebo Dohody o nadštandardných službách.

1.10 Služby znamenajú všetky úkony poskytované Spoločnosťou vrátane nadštandardných služieb. 

1.11 Zákon o ARS znamená zákon č. 391/2015 Z. Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov;

1.12 Zdravotná starostlivosť znamená v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o zdravotnej starostlivosti súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú Ošetrujúci zdravotnícki pracovníci Spoločnosti, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života Klienta, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu;

1.13 Zdravotná dokumentácia znamená podľa § 2 ods. 6 Zákona o zdravotnej starostlivosti súbor údajov o zdravotnom stave Klienta, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Klientovi;

1.14 Zákon o zdravotnej starostlivosti znamená zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

1.15 Zmluvné strany znamenajú Klient a Spoločnosť spoločne.

1.16 Odplata je cena podľa aktuálne platného cenníka Spoločnosti.

2. Pravidlá poskytovania Zdravotnej starostlivosti

2.1 Spoločnosť je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje najmä:

 1. vysokú úroveň materiálno technického zabezpečenia a výkonov s tým súvisiacich,
 2. efektívny manažment Klienta, ktorý zahŕňa rezervácie termínov na vyšetrenia a výkony, počas Ordinačných hodín, prijímanie a spracovanie žiadostí Klienta na zabezpečenie Zdravotnej starostlivosti prostredníctvom komunikačného kanála, s ktorými je Klient oboznámený,
 3. ďalšie služby v online prostredí, ktoré zahŕňajú promptné vybavenie požiadaviek Klienta, týkajúce sa Klientovho zdravotného stavu,
 4. na základe osobitnej Dohody, zabezpečenie Zdravotnej starostlivosti podľa povahy žiadostí Klienta, vykonaného diagnostického vyšetrenia, reálnych kapacít a v súlade s rozsahom služieb Spoločnosti,

2.2 Spoločnosť je podľa § 12 ods. 2 Zákona o zdravotnej starostlivosti oprávnená odmietnuť uzatvoriť Dohodu alebo Dohodu o nemedicínskych nadštandardných službách v prípade, ak

 1. by prekročila svoje únosné pracovné zaťaženie,
 2. osobný vzťah Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka ku Klientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu alebo
 3. poskytovaniu Zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý má Zdravotnú starostlivosť poskytovať;
 • pričom dôvody ustanovené v bode 2.2 pod písm. c) sa vzťahujú len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu a
 • dôvody uvedené vyššie pod písmenom a) sa nevzťahujú na Klienta, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode Spoločnosti, aj to v prípade, ak ide o všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých a/alebo všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

2.3 Zdravotná starostlivosť je Klientovi poskytovaná len počas Ordinačných hodín príslušnej ambulancie zaradenej do siete Spoločnosti prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.

2.4 Klient sa zaväzuje súhlasom s týmito VOP uhradiť Spoločnosti cenu za poskytnuté Služby podľa aktuálneho Cenníka.

2.5 Pri každom príchode do Spoločnosti alebo príslušnej polikliniky, ktorá patrí do siete Spoločnosti, je Klient povinný zaregistrovať sa na recepcii spoločnosti a predložiť identifikačné doklady nevyhnutné na poskytnutie Zdravotných služieb.

2.6 Zdravotná starostlivosť musí byť zo strany Spoločnosti prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov poskytovaná správne.. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia Klienta alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

2.7 Klient vyjadruje svoj súhlas s tým, aby Spoločnosť plnila záväzky z Dohody aj prostredníctvom tretej osoby, t. .j prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, aj bez ďalšieho osobitného súhlasu Klienta. V prípadoch podľa predošlej vety zodpovedá Klientovi Spoločnosť tak, akoby plnila záväzky osobne.

2.8 Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je v súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2 Zákona o zdravotnej starostlivosti povinný Klienta informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.

2.9 Každý, kto má právo na poučenie podľa predošlého odseku, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia bude vykonaný písomný záznam, ktorý bude podpísaný osobou, ktorá poučenie odmieta.

2.10 Klient sám rozhoduje o svojom zdraví, nesie za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zdravotná starostlivosť sa preto zo strany Spoločnosti poskytuje výlučne na základe podnetu alebo žiadosti od Klienta, čo Spoločnosť rešpektuje.

2.11 Výhradné právo Spoločnosti na odmietnutie požiadavky Klienta zostáva zachované v prípade, ak by tým Spoločnosť porušila svoju zákonnú povinnosť postupovať pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti správne v zmysle § 4 Zákona o zdravotnej starostlivosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že Zdravotnú starostlivosť v akomkoľvek rozsahu poskytnutia Služieb alebo nemedicínskych nadštandardných služieb je možné poskytovať výlučne pri poskytnutí súčinnosti zo strany Klienta.

2.12 Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť je podľa zaradenia špecializácie oprávnená určiť, ktorý Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, bude Klientovi poskytovať Zdravotnú starostlivosť.

2.13 Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa od Klienta dozvedel počas poskytovania Zdravotnej starostlivosti, pokiaľ v Dohode, alebo Dohode o nemedicínskych nadštandardných službách, v týchto VOP, alebo v príslušných právnych predpisoch nie je uvedené inak.

2.14 Klient berie na vedomie, že Spoločnosť vedie a uchováva Zdravotnú dokumentáciu Klienta v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Práva a povinnosti Klienta

3.1 Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má Klient právo za podmienok podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti na
 1. ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 2. ochranu informácií o zdravotnom stave a právo na ochranu údajov Zdravotnej dokumentácie,
 3. poskytnutie informácií ohľadom jeho zdravotného stavu,
 4. informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti,
 5. odmietnutie poskytnutia Zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 9 Zákona o zdravotnej starostlivosti),
 6. poskytnutie poučenia,
 7. odmietnutie poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, s výnimkou prípadov, v ktorých podľa všeobecne záväzného právneho predpisu možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,
 8. zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom nie je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
 9. zmiernenie utrpenia,
 10. humánny, etický a dôstojný prístup Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov;
 11. žiadať výpis zo Zdravotnej dokumentácie a právo na nahliadanie do Zdravotnej dokumentácie, robenie si výpiskov a vyžiadanie si kópie Zdravotnej dokumentácie; nahliadnutie do Zdravotnej dokumentácie môže byť Klientovi odmietnuté, ak to ustanovuje osobitný právny predpis,
 12. na správne poskytovanú Zdravotnú starostlivosť,
 13. aby bol rešpektovaný čas jeho, resp. jeho zákonného zástupcu, aby boli dodržané dohodnuté termíny vyšetrení v súlade s časovými možnosťami a konkrétnou situáciou u Spoločnosti.
3.2 Klient je povinný:
 1. Pravdivo informovať Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva Zdravotnú starostlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú Klientovho zdravotného stavu a/alebo sa môžu týkať jeho zdravotného stavu, predovšetkým poskytnúť Ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi pravdivé informácie a pravdivo odpovedať na otázky Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
 2. informovať Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka o spôsoboch liečenia, ktoré Klient už podstúpil (aj alternatívnych či doplnkových podporných liečeniach a výživách),
 3. oznámiť Spoločnosti každú zmenu svojich osobných údajov uvedených na účely registrácie Klienta, ako aj prípadnú zmenu svojej zdravotnej poisťovne. Tieto informácie je Klient povinný oznámiť Spoločnosti bezodkladne.
3.3 Klient zodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytnutých Spoločnosti a príslušnému Ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v súvislosti s poskytovaním Služieb. Klient berie na vedomie, že zamlčanie alebo skreslenie informácií poskytnutých Ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi môže vyústiť do nesprávnej diagnózy alebo do nesprávne určenej terapie a/ alebo liečby.

3.4 Klient je povinný odovzdať včas Spoločnosti informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie Služieb, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať Spoločnosť.

3.5 V prípade, ak sa Zdravotná starostlivosť poskytuje nespôsobilému Klientovi, za ktorého sa považuje maloletá osoba do 18 roku života (s výnimkou osôb, ktoré nadobudli plnú spôsobilosť na právne úkony podľa § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka), alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, koná za takúto nespôsobilú osobu zákonný zástupca, alebo zástupca určený právoplatným rozhodnutím príslušného súdu, pričom Spoločnosť je oprávnená originál uvedeného právoplatného rozhodnutia príslušného súdu od zástupcu vyžiadať a vyhotoviť si kópiu.

4. Osobitné ustanovenia týkajúce sa poskytovania nemedicínskych nadštandardných služieb

4.1 Rozsah a podmienky poskytovania nemedicínskych nadštandardných služieb sú zverejnené na webových stránkach spoločnosti.

4.2 Nemedicínskych nadštandardné služby tvoria neoddeliteľnú súčasť poskytovania Služieb Polikliniky alebo siete Polikliník MEDANTE a sú spoplatnené podľa príslušného cenníka.

4.3 Spoločnosť postupuje pri poskytovaní služieb Klientovi s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov Klienta a v súlade so záujmami Klienta, ktoré Spoločnosť pozná.

4.4 Základné obdobie trvania jednotlivých balíkov nemedicínskych nadštandardných služieb, je 12 mesiacov. V prípade osobitnej dohody sú Klient Spoločnosť oprávnený dojednať aj iné obdobie.

4.5 Pre vylúčenie pochybností Klient súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, berie na vedomie a bezvýhradne akceptuje, že Spoločnosť je povinná poskytovať Klientovi nemedicínske nadštandardné služby podľa výberu Klienta na základe Dohody alebo Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách iba v prípade, že Klient zaplatil Odplatu riadne a včas. Klient ďalej bezvýhradne súhlasí s tým, že ak nezaplatí Odplatu riadne a včas v súlade s týmito VOP a Dohodou o nemedicínskych nadštandardných službách, má Spoločnosť právo odoprieť Klientovi poskytovanie nemedicínskych nadštandardných služieb až do okamihu zaplatenia Odplaty.

4.6 Ak Zmluvné strany uzatvorili Dohodu alebo Dohodu o poskytovaní nemedicínskych nadštandardných služieb, tak poskytovanie Služieb začína pracovný deň nasledujúci po uzatvorení Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách.

5. Ceny, poplatky a platobné podmienky za poskytovanie nadštandardnej Zdravotnej starostlivosti

5.1 Aktuálny Cenník Spoločnosti a aktuálny zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sú vždy k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch príslušného zdravotníckeho zariadenia Spoločnosti a na webovej stránke Spoločnosti (https://www.medante.sk/).

5.2 Za platné znenie Cenníka sa za každých okolností považuje znenie, ktoré je zverejnené na webovej stránke Spoločnosti (https://www.medante.sk/).

5.3 Cena za Službu sa v prípade objednania online hradí vopred, ak nie je uvedené inak alebo povaha služby platbu vopred nevyžaduje. V ojedinelých prípadoch hradí Klient poplatok za poskytnutie Služieb Spoločnosti bezprostredne po prijatí služby, a to vždy podľa dohody so Spoločnosťou.

5.4 Odplata za nevyčerpané, avšak už uhradené Služby a balíky Služieb, sa Klientovi nevracia, s čím Klient výslovne súhlasí, pokiaľ nie je vo VOP uvedené inak

5.5 V prípade ak Klient vykoná objednávku poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, alebo akéhokoľvek vyšetrenia u Spoločnosti a z akýchkoľvek dôvodov sa nebude môcť Klient na termín vyšetrenia dostaviť, má Klient právo zrušiť termín prehliadky alebo súboru vyšetrení, pričom platí, že:

 1. v prípade, ak Klient zruší termín, na ktorý bol Klient objednaný najneskôr celých 24 hodín pred daným termínom, bude mu vrátených 100 % z ceny za poskytnutie objednanej Služby podľa Dohody, ktoré Klient už zaplatil Spoločnosti, alebo mu bude po dohode poskytnutý náhradný termín;
 2. v prípade, ak Klient zruší termín na ktorý bol Klient objedaný, menej ako celých 24 hodín, pred príslušným termínom. V prípade, ak sa klient nemôže dostaviť na objednaný termín, klient je povinný informovať MEDANTE o tejto skutočnosti na čísle 02/ 20 302 303, alebo emailom na recepcia@medante.sk, a to najneskôr celých 24 hod. vopred. V prípade, ak sa klient neodhlási z termínu celých 24 hodín vopred (tj. nedostaví sa na dohodnutý termín bez odhlásenia celých 24 hodín vopred alebo sa odhlási z termínu menej ako celých 24 hodín vopred) má MEDANTE právo voči klientovi na zaplatenie storno poplatku vo výške 100% ceny výkonu/služby, ktorý pokrýva všetky náklady spojené s rezervovaním termínu a blokáciou pracovného času odborného personálu. Právo na storno poplatok môže MEDANTE uplatniť aj pri úhrade výkonu/služby vopred a aj v prípade, že klient výkon/službu vopred ešte nehradil.

Storno poplatok môže byť aplikovaný aj pre klienta, ktorý má zakúpený zvýhodnený ročný program, ktorý už nevyžaduje dodatočnú platbu a bude spoplatnený v zmysle aktuálneho cenníka v plnej cene.

5.6 V prípade, ak sa Klient nemôže dostaviť na objednaný termín, je Klient povinný informovať Spoločnosť o tejto skutočnosti na telefónnom čísle +421 220 302 303 alebo prostredníctvom emailu recepcia@medante.sk. V prípade poskytovania dentálnych služieb môže Klient zrušiť objednaný termín na recepciadental@medante.sk alebo na +421 220 302 300.

5.7 V prípade, že je Klient v omeškaní so zaplatením peňažného plnenia prostredníctvom vystavenej faktúry viac ako 3 (tri) dni, vzniká spoločnosti nárok na zmluvnú pokutu od Klienta, a to vo výške 0,3 % za každý deň omeškania so zaplatením peňažného plnenia Klientom , pričom Spoločnosť má právo neposkytovať Služby a výkony po dobu, v ktorej je Klient s omeškaním úhrady príslušnej platby. Klient je s uvedeným uzrozumený a s uvedeným súhlasí

5.8 V prípade zmeny rozsahu Služby, má Klient právo na náhradu obdobnou službou. Po poskytnutí obdobnej služby ako náhrady, nie je takáto situácia dôvodom na ukončenie Právneho vzťahu, a to akýmkoľvek spôsobom. V prípade, ak Klient nesúhlasí so zmenou ceny za ním vybraný balík nemedicínskych nadštandardných služieb, má právo od Zmluvy odstúpiť, alebo si zvoliť iný balík nemedicínskych nadštandardných služieb.

6. Zodpovednosť za škodu a riešenie sporov

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory alebo nedorozumenia vyplývajúce z Právneho vzťahu, budú riešiť prednostne vzájomnou komunikáciou a na základe dohody.

6.2 Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá môže Klientovi vzniknúť v dôsledku používania portálu na webovej stránke spoločnosti (https://www.medante.sk/), registrácie na predmetnom portáli alebo zrušenia registrácie, ani z dôvodu uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov Klientom. Spoločnosť tiež nezodpovedá za škodu spôsobenou Klientovi na webovom portáli Spoločnosti, spôsobenou (i) nefunkčnosťou technológií, softvérov alebo nedostupnosťou z dôvodu poškodenia softvéru alebo hardvéru alebo treťou osobou, (ii) nefunkčnosťou, úplnou alebo čiastočnou nedostupnosťou príslušného portálu, (iii) výpadkom konektivity alebo nedostupnosťou internetu, alebo v prípade výpadku elektriny, (iv) zásahom vyššej moci, za ktorú sa považuje aj hackerský útok alebo iný druh útoku na portál Spoločnosti.

6.3 V každej vzniknutej nezrovnalosti medzi Klientom a Spoločnosťou sa zmluvné strany zaväzujú, že budú postupovať tak, aby nepoškodili dobré meno druhej strany.

6.4 V prípade ak sa Spoločnosť a Klient pri prípadnej nezrovnalosti neurovnajú prostredníctvom osobitnej dohody, sú na prípadné spory príslušné súdy Slovenskej republiky.

6.5 Zodpovednosť za škodu sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pričom Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú Klientovi porušením povinností Spoločnosti podľa Dohody alebo Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách, obmedzene, a to najviac do výšky odplaty uhradenej Klientom za príslušnú službu poskytnutú zo strany Spoločnosti Klientovi.

6.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Klient a Spoločnosť berú na vedomie, že za akékoľvek škody a nároky vzniknuté z dôvodu nesprávneho poskytnutia Zdravotnej starostlivosti zodpovedá Spoločnosť Klientovi, len ak je samotná Spoločnosť týmto poskytovateľom Zdravotnej starostlivosti, z ktorej vznikol zodpovednostný nárok.

7. Trvanie zmluvy a Ukončenie právneho vzťahu

7.1 Dohoda alebo Dohoda o nemedicínskych nadštandardných službách sa uzatvára na dobu neurčitú pokiaľ Dohoda alebo Dohoda o nemedicínskych nadštandardných službách alebo tieto VOP neustanovujú inak.

7.2 V súlade s § 12 ods. 10 Zákona o zdravotnej starostlivosti Dohoda alebo Dohoda o nemedicínskych nadštandardných službách zaniká:

 1. Dohodou Spoločnosti a Klienta;
 2. na základe písomného odstúpenia od Dohody alebo Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách zo strany Klienta alebo Spoločnosti;
 3. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu;
 4. smrťou alebo zánikom Klienta.

8. Osobitné ustanovenia o registrácii pri používaní webového portálu Spoločnosti

8.1 Pred registráciou na webovom portáli Spoločnosti, je Klient povinný sa oboznámiť s týmito VOP. Registráciou na webovom portáli Spoločnosti Klient vyjadruje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky uvedené v týchto VOP. V súvislosti s používaním portálu sa Klient zaväzuje, že nebude vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP, platnou legislatívou Slovenskej republiky a dobrými mravmi.

8.2 Pri online registrácii na portáli je Klient povinný poskytnúť o sebe aktuálne a pravdivé údaje v rozsahu uvedenom pri samotnej registrácii do portálu Spoločnosti (meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa alebo telefónne číslo). Registrácia do webového portálu Spoločnosti je dobrovoľná, pričom ju Klient môže kedykoľvek zrušiť.

8.3 V prípade využívania webového portálu Spoločnosti Klientom, ktorý sa prieči dobrým mravom (aj jednorazovo), alebo nie je v súlade s týmito VOP, si Spoločnosť vyhradzuje právo na okamžité zrušenie registrácie Klienta z webového portálu Spoločnosti, a to bez akejkoľvek náhrady.

8.4 Registrácia a používanie webového portálu Spoločnosti je povolené len osobám vo veku najmenej 18 rokov, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

8.5 Klient je povinný uchovávať svoje prístupové meno a heslo do webového portálu Spoločnosti tak, aby nedošlo jeho zneužitiu týchto údajov. Spoločnosť za únik, zneužitie alebo poskytnutie týchto údajov tretej osobe nezodpovedá.

8.6 Webový portál Spoločnosti umožňuje Klientovi manažovať termíny pre poskytnutie Zdravotnej starostlivosti na základe elektronickej objednávky.

8.7 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia, že objednávky akýchkoľvek služieb Spoločnosti prostredníctvom webového portálu Spoločnosti sa stávajú platnými riadnym vyplnení formulára na to určeného na webovom portáli Spoločnosti.

8.8 Rezervácia termínu je zabezpečená platbou v zmysle platného Cenníka a Spoločnosť si vyhradzuje právo o storno termínu pokiaľ tento nie je uhradený správne a včas.

9. Spotrebiteľské ustanovenia a Orgán dozoru

9.1 Vzhľadom na to, že Slovenská republika je viazaná platnými právnymi predpismi Európskej únie, považujú sa tieto VOP v prípade, ak sa Dohoda o nemedicínskych nadštandardných službách uzatvára prostredníctvo internetu, za zmluvu uzatvorenú na diaľku medzi Vami ako spotrebiteľom a Spoločnosťou ako dodávateľom služieb.

9.2 Predmetom Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách medzi Klientom Spoločnosťou ako dodávateľom je poskytovanie nemedicínskych nadštandardných služieb.

9.3 V prípade, ak Klient uzatvára Dohodu o nemedicínskych nadštandardných službách prostredníctvom elektronických prostriedkov na diaľku, má právo odstúpiť od Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní alebo absolvovaním objednaného termínu. Lehota na odstúpenie od Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách uplynie po 14 dňoch odo dňa uzatvorenia Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách informujte Spoločnosť o svojom rozhodnutí odstúpiť od Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, e-mailom) na adrese Spoločnosti uvedenej v záhlaví Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách alebo e-mailom: recepcia@medante.sk Na tento účel môže Klient použiť vzorový formulár na odstúpenie od Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách. V prípade odstúpenia od Dohody o nemedicínskych nadštandardných službách podľa tohto ustanovenia týchto VOP budú Klientovi vrátené všetky úhrady za nevykonané nemedicínske nadštandardné služby.

9.4 Ako orgán dozoru vystupuje v tomto spotrebiteľskom vzťahu Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27.

9.5 Alternatívne riešenie sporov prebieha prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby zapísanej v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je dostupný na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

9.6 Právo výberu oprávnenej právnickej osoby, prostredníctvom ktorej chce Klient alternatívne riešiť spor so Spoločnosťou, má Klient. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov, ako aj priebeh konania, sú uvedené v Zákone o ARS. Prílohou zákona o ARS je aj formulár návrhu na začatie konania. Alternatívne riešenie sporov musí byť v zásade ukončené do 90 dní odo dňa jeho začatia. Výsledkom je uzatvorenie dohody o vyriešení sporu, prípadne vydanie nezáväzného odôvodneného stanoviska oprávnenej právnickej osoby. Oprávnená právnická osoba môže požadovať poplatok za začatie alternatívneho sporu, tento však nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

9.7 Klient ako spotrebiteľ má okrem práva na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom ním vybraného subjektu v zmysle týchto VOP aj právo použiť európsku platformu riešenia sporov online (RSO) zriadenú Európskou komisiou za účelom uľahčenia nezávislého, nestranného, transparentného a spravodlivého mimosúdneho riešenia sporov online medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, a to v jazyku, ktorý si spotrebiteľ zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke.

10. Osobné údaje

Spoločnosť spracúva osobné údaje Klienta na základe platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky

10.1 Klient berie na vedomie, že Spoločnosť spracúva osobné údaje Klienta na účely a za podmienok, ktoré sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke klienta.

10.2 Osobné údaje Klienta sú spracúvané v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Zmeny VOP

11.1 Spoločnosť je oprávnená jednostranne zmeniť tieto VOP.

11.2 Pokiaľ príslušné právne predpisy nebudú vyžadovať inak, Spoločnosť Klientovi oznámi akékoľvek zmeny a doplnenia týchto VOP najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien a doplnení týchto VOP prostredníctvom elektronickej komunikácie e-mailom, alebo ich zverejnením na internetovej stránke Spoločnosti.

11.3 Klient má právo zmenu VOP odmietnuť, pričom svoje rozhodnutie musí doručiť Spoločnosti najneskôr do nadobudnutia účinnosti zmeny VOP. V prípade, ak najneskôr do účinnosti príslušnej zmeny Klient neoznámi Spoločnosti odmietnutie zmeny VOP, bude sa mať za to, že so zmenou VOP Klient súhlasí.

11.4 V prípade ak Klient prejaví nesúhlas so zmenou VOP pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny, k tomuto dňu sa má za to, že Klient od Dohody alebo Dohody o nadštandardných službách odstúpil a nie je ďalej oprávnený na užívanie poskytovanie Služieb alebo nadštandardných služieb od Spoločnosti.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom sa spravujú Občianskym zákonníkom a Zákonom o zdravotnej starostlivosti.

12.2 Všetky dodatky a zmeny týchto VOP musia byť vykonané Spoločnosťou výlučne v písomnej alebo elektronickej forme.

12.3 Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli úplne alebo čiastočne neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné alebo sa takými stali, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto VOP, ktoré sú oddeliteľné od neplatných, nezákonných alebo nevymáhateľných ustanovení. Spoločnosť je oprávnená takéto ustanovenia VOP nahradiť platným ustanovením, ktoré bude zodpovedať pôvodnému zmyslu takého ustanovenia. Neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné ustanovenia VOP budú v požadovanom rozsahu odstránené a od týchto VOP oddelené. Ostatné ustanovenia týchto VOP zostávajú nedotknuté a platné bez akéhokoľvek presadzovania nových riešení alebo ustanovení.
 
12.4 Tieto VOP a všetky ďalšie dokumenty, na ktoré tieto VOP odkazujú spolu s ďalšími právnymi oznámeniami alebo zmluvnými podmienkami a pravidlami uverejnenými Spoločnosťou na internetovej stránke, predstavujú kompletnú dohodu medzi Klientom a Spoločnosťou týkajúcu sa užívania akýchkoľvek služieb Spoločnosti.

12.5 Práva a povinnosti, z ktorých povahy vyplýva, že majú zostať v platnosti a účinnosti aj po ukončení Právneho vzťahu, nestrácajú platnosť ani účinnosť ani po ukončení . Najmä, nie však výlučne, sa to týka ustanovení o obmedzení alebo zbavení sa zodpovednosti a odškodnení.

12.6 V prípade, ak dôjde k porušeniu týchto VOP zo strany Klienta a Spoločnosť proti Klientovi nepodnikne žiadne právne kroky, neznamená to vzdanie sa práv zo strany Spoločnosti.


Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2023

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Objednajte sa online

alebo neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024