Objednajte sa ONLINE
Týmto udeľujete:

MEDANTE Clinic, s.r.o. so sídlom Podpriehradná 3A, 82107 Bratislava, IČO: 47187743, zapísanou v OROS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 89678/B a MEDANTE, s.r.o. (stomatologická ambulancia), so sídlom Podpriehradná 3A, 82107 Bratislava, IČO: 46284338, zapísaná v OROS BA 1, oddiel: sro, vložka č.: 74928/B, obe zastúpené: Ing. Michal Andrejco, konatel' (d'alej len „klinika MEDANTE“)

súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o službách) a to na účely evidencie dohodnutých termínov v internom kalendári kliniky MEDANTE, poskytovania služieb, vytvárania a ponúkania produktov prispôsobených Vašim individuálnym potrebám, na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia alebo od posledného termínu s lekárom alebo terapeutom kliniky MEDANTE.

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

Klinika MEDANTE Vám zaručuje, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci a spolupracovníci kliniky MEDANTE a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením a iným možným zneužitím.

Klinika MEDANTE sa vyslovene zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Týmto potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.

Potrebujete sa poradiť či objednať?

Objednajte sa online

alebo neváhajte kontaktovať našu recepciu e-mailom na
recepcia@medante.sk
(pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte do mailu telefonický kontakt)

alebo osobne na Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

X

Kontaktný formulár

Odosielam požiadavku
© Poliklinika MEDANTE 2024